Uvjeti korištenja dedicated servera

Uvjeti korištenja internet usluga, koje pruža InfoNET d.o.o, za internetske usluge, MB: 2583887, OIB: 00696727602, Braće Domany 8, 10000 Zagreb
(u daljnjem tekstu: “InfoNET”) te Vas kao korisnika navedene usluge (u daljnjem tekstu: “korisnik”).

Prihvaćanjem navedenih uvjeta korištenja prilikom ispunjenja narudžbe smatra se da ste uvjete korištenja pročitali, shvatili te ih u potpunosti prihvaćate. Uvjeti korištenja se smatraju Ugovorom između InfoNET-a i korisnika.

1. Uvod
  • 1.1 Sve usluge su navedene na internet stranici InfoNET-a, svaka usluga je detaljno opisana putem javno dostupne stranice www.infonet.hr odabir usluge od strane korisnika se smatra dijelom ovog ugovora.1.2 InfoNET će svaku uslugu arhivirati u digitalnom formatu te će aktivna usluga biti dostupna na pregled korisniku unutar korisničke zone. InfoNET se obvezuje korisniku aktivirati naručenu uslugu najkasnije u roku 72 sata knjiženja uplate ukoliko su dostupni dijelovi za odabranu serversku konfiguraciju.1.3 Svaka dodatno naručena usluga od strane korisnika biti će pridodana u korisničku zonu a na dodatno naručenu uslugu se primjenjuju ovi Uvjeti korištenja bez aneksa Ugovora.1.4 Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda koju je kupac prethodno zaprimio elektroničkim putem te po kojoj je izvršio uplatu u korist tvrtke InfoNET d.o.o. a na kojoj su jasno izražene cijene usluge, na koji period se iste odnose, koja je jedinična cijena te koji je iznos poreza. InfoNET d.o.o. ne naplaćuje aktivaciju/isporuku svojih usluga ako drukčije nije navedeno na ponudi.1.5 Naručene usluge su plative Virmanskim nalogom ili Kreditnom karticom a korisniku je dana mogućnost odabira načina plaćanja za vrijeme narudžbe usluga.1.6 Na sve usluge InfoNET d.o.o. se primjenjuje SLA ugovor (Ugovor o dostupnosti servisa) te su sastavni dio ovog ugovora. SLA Ugovor je javno dostupan putem stranica www.infonet.hr
2. Plaćanje
  • 2.1 Cijene InfoNET usluga su javno dostupne na stranicama InfoNET-a (www.infonet.hr) i sastavni su dio ugovora.2.2 Sve usluge InfoNET-a se plaćaju unaprijed – avansno. Nakon narudžbe usluge od strane korisnika, InfoNET će odmah poslati ponudu za uplatu usluge sa adekvatnim rokom dospijeća. Korisnik se obvezuje platiti ponudu do datuma dospijeća ponude.2.3 InfoNET se obavezuje poslati ponudu za produženje usluge minimalno 15 dana prije isteka aktivne usluge. Ukoliko ponuda nije podmirena do datuma dospijeća InfoNET će poslati još 3 podsjetnika na plaćanje. Po slanju trećeg podsjetnika na plaćanje InfoNET će privremeno onemogućiti uslugu sa mogućnošću Otkazivanja ugovora.2.4 Otkazivanje ugovora znači da InfoNET nije dužan čuvati podatke korisnika te se ne može smatrati odgovornim za gubitak podataka.2.5 Sve cijene InfoNET-a su izražene u hrvatskim kunama.2.6 Za usluge dedicated i VPS servera nije moguć povrat sredstava radi kompleksnosti instalacije usluge.2.7 Korisnik prihvaćanjem Ugovora potvrđuje da je razumio Ugovor. Za maloljetnike Ugovor može sklopiti Zakonski zastupnik. Za poslovno nesposobne osobe Ugovor može sklopiti samo njihov Zastupnik, za djelomično poslovno sposobne osobe Zastupnik mora dati suglasnost.2.8 Svaki dedicirani server ili VPS server ima uključenu određenu količinu internet prometa u osnovnoj cijeni, InfoNET neće onemogućiti pristup serveru ukoliko potrošite više od Ugovorenog prometa no svaki dodatni Terabajt (TB) prenesenog prometa će biti naplaćen 350 kn ili $75. InfoNET zbraja promet na portu switcha na koji je korisnički server spojen te prema istomu vrši obračun. Dospijeće plaćanja prekomjerno potrošenog prometa je odmah, ukoliko u korisničkoj zoni nemate dodatnu kreditnu karticu na koju možemo izvršiti naplatu prometa, u roku 48 sati ćemno blokirati pristup usluzi do plaćanja računa.
3. Opće odredbe
  • 3.1 Svako sklapanje ugovora InfoNET čuva u digitalnom obliku a korisnik prihvaća uvjete korištenja potvrdom navedenog pri narudžbi usluge. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 79/2007.3.2 InfoNET će u svrhu sklapanja ugovora zatražiti od korisnika sljedeće podatke: Ime, Prezime, poštanska adresa, telefonski broj, email adresa. Pravne osobe će morati navesti i OIB tvrtke. Korisnik se slaže sa davanjem osobnih podataka isključivo u navedene svrhe te potvrđuje da su podaci ispravni. Korisnik se slaže ukoliko dođe do promjene podataka da će iste javiti InfoNET-u ili ih sam naknadno ažurirati putem korisničkih stranica. Za inozemne korisnike InfoNET može, po potrebi, zatražiti kopije osobnih dokumenata prije aktivacije naručene usluge.3.3 InfoNET će odbiti sklapanje ugovora u sljedećim slučajevima:• Ukoliko su upisani neispravni podaci pri narudžbi usluge• Namjera korištenja usluge protivno ovim uvjetima ili zakonima Republike Hrvatske ili omogućavanje trećim osobama korištenja usluge protivno zakonima Republike Hrvatske.• Kršenje bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.3.4 InfoNET se obvezuje adekvatno nadopunjavati serverske resurse sukladno rastu te korisniku omogućiti zakupljene serverske resurse.3.5 InfoNET će nadgledati podatke korisnika pohranjene na serveru ukoliko postoji osnovana sumnja u kršenje ovih uvjeta , u svrhe tehničke podrške, prevencije malicioznih napada, podizanja kvalitete usluge, zaštite ostalih korisnika te backupa.3.6 Podaci uploadani od strane korisnika su isključivo njegova odgovornost, InfoNET se NIKAKO ne može smatrati odgovornim za korisničke podatke
4. Registracija domena
  • 4.1 InfoNET će u ime korisnika i na ime korisnika zakupiti/produžiti naručenu domenu sukladno važećim pravilima domenskog registara.4.2 Po isteku datuma dospijeća ponude za produženje usluge InfoNET se ne može smatrati odgovornim za nemogućnost produženja/registracije domene.4.3 InfoNET će za korisnika registrirati besplatne naplatne .hr domene sukladno Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom. Korisnik prihvaćanjem ovog ugovora potvrđuje da je pročitao i shvatio navedeni pravilnik.4.4 Naručitelj besplatnih .hr domena prihvaćanjem ovog ugovora potvrđuje da je pročitao i shvatio Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom4.5 Radi karaktera registracije domena InfoNET neće u nikojem slučaju vršiti povrat uplaćenih sredstava.4.6 Registrirana domena se ne može zamijeniti drugom domenom.4.7> InfoNET će povremeno nuditi povlaštene uvjete zakupa usluga, domene zakupljene kao besplatne unutar određene usluge te domene zakupljene po povlaštenim uvjetima se neće moći prenijeti na drugog pružatelja usluga za vrijeme od 24 mjeseca.
5. Odgovornost
  • 5.1 InfoNET se neće smatrati odgovornim u sljedećim slučajevima:a) Kvar na hardverskoj komponenti poslužitelja.b) Kvar na softverskoj komponenti poslužitelja.c) Mrežne ispade uzrokovane od trećih strana ( ispad bandwidth providera, DDoS napad ili druga vrsta mrežnog napada).d) Utjecaja više sile.e) Neispravnog korištenja zakupljene usluge od strane korisnika.
  • 5.2 U članak 5.2 ne spadaju:a) održavanje na poslužiteljima – hardware i softwareb) Stavke a.b,c,d,e iz čl. 5.1
  • 5.3 Korisnik je svjestan da će InfoNET uskratiti pristup usluzi u sljedećim slučajevima:a) korištenje usluge protivno Uvjetima.b) pokretanje background procesa na poslužiteljima (IRC botovi bilo koje vrste). (trenutna i trajna deaktivacija servera)c) slanje neželjene e-pošte (SPAM), lančana pisma (chain letter), phishing.d) distribucija software-a za koje nema prava za distribuciju.e) distribucija muzičkih datoteka za koje nema autorska prava.f) pohranjivanje ilegalnih sadržaja na poslužitelj ili linkanje na njih (warez, warez linkng). (trenutna i trajna deaktivacija servera)g) pohranjivanje hackerskih materijala, skripti ili izrada/planiranje napada na udaljena mrežna odredišta. (trenutna i trajna deaktivacija servera)h) Proxy skripte, anonymizeri (trenutna i trajna deaktivacija servera)i) high-yield interest programi (HYIP), PONZI scheme i slični programi.(trenutna i trajna deaktivacija servera)j) investicijske stranice (FOREX, egold exchange) trenutna i trajna deaktivacija serverak) escrow usluge (trenutna i trajna deaktivacija servera)l) prodaja medicinskih lijekova bez odgovarajućih dozvola (trenutna i trajna deaktivacija servera)m) Prijevrani bankovni programi (trenutna i trajna deaktivacija servera)n) Programi lutrije ili igara na sreću (trenutna i trajna deaktivacija servera)o) Stranice koje potiču mržnju (trenutna i trajna deaktivacija servera)p) Stranice koje su fokusirane na hakere /hakerske arhive / programe (trenutna i trajna deaktivacija servera)r) IP scanneri, brute force alati, mail bomberi,SPAM skripte (trenutna i trajna deaktivacija servera)s) kršenje BILO KOJE stavke iz ovih Uvjeta.t) zlonamjerno trošenje neograničenih resursa ili onemogućavanje usluga ostalih korisnika usluga InfoNET-a.u) kršenje bilo kojeg važećeg zakona Republike Hrvatske ili bilo koje druge države.v) zabranjeno je brisanje ili onemogućavanje sistemskih log-ova (trenutna i trajna deaktivacija servera).
6. Abuse prijave
  • 6.1 InfoNET će u slučaju kontinuiranih i utemeljenih abuse prijava trenutno i trajno deaktivirati server bez mogućnosti povrata uplaćenih sredstava.6.2 InfoNET će abuse prijavu proslijediti vlasniku servera od kojega se očekuje trenutna reakcija i uklanjanje spornog sadržaja kao i objašnjenje zašto je došlo do navedenog incidenta.6.3 Ovisno o težini abuse prijave InfoNET će korisniku onemogućiti mrežnu dostupnost.6.4 InfoNET ima čistu IP reputaciju te će svim naporima zadržati isto. IP adresu, koja je blacklistana na nekoj od blacklisti, nije moguće zamijeniti za drugu IP adresu (niti uz nadoplatu) dok IP adresa nije uklonjena sa blackliste.
7. Nadležnost
  • 7.1 Svi sporovi koji se ne mogu riješiti mirnim putem između InfoNT-a i korisnika nadležan je sud u Zagrebu.7.2 Na odnose ugovornih strana koji nisu definirani ovim uvjetima primjenjuju se pravno pozitivni propisi Republike Hrvatske.7.3 InfoNET će, u slučaju kršenja uvjeta korištenja, na službeni zahtjev nadležnih institucija omogućiti pristup korisničkoj opremi kao i svim relevantnim logovima te osobnim podacima korisnika.
8. Završne odredbe
  • 8.1 Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.8.2 InfoNET ima pravo izmijeniti uvjete u bilo kojem trenutku a korisnik se poziva na povremeni pregled Ugovora koji je javno dostupan na adresi www.infonet.hr

InfoNET hosting